Disclaimer

De informatie in deze [e-mail]communicatie is uitsluitend bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze is verzonden en aangezien deze informatie van persoonlijke of vertrouwelijke aard kan bevatten, mag deze op grond van wet- en regelgeving niet openbaar worden gemaakt. Indien iemand anders dan de beoogde ontvanger deze [e-mail]communicatie ontvangt of in bezit krijgt, is hij/zij niet gerechtigd deze te lezen, te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender van dit [e-mai]lbericht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de originele [e-mail]communicatie te vernietigen. Noch CSrugs bv, noch haar dochterondernemingen aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige verzending of vertraagde ontvangst van deze e-mail.