Verkoop- en leveringsvoowaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Carpet Sign b.v.
Gevestigd Bonksel 1 – 5721 TP – Asten. Gedeponeerd op 18.02.1998 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 3598/98. Inschrijfnummer 17045680.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Carpet Sign b.v. gevestigd te Asten, hierna te noemen Carpet Sign.De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

2.1Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Carpet Sign bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Carpet Sign zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laastgemelde omschrijving(en)/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
3.2 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Carpet Sign het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3a Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde karpetten/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Carpet sign gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Carpet Sign en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Carpet Sign gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
3.3b Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhoging op korte termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Carpet Sign is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

Artikel 4: levering/verrichte werkzaamheden

4.1 Levering geschiedt af fabriek. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient Carpet Sign derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4.3 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt Carpet Sign zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de karpetten/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

Artikel 5: Voortgang, uitvoering werkzaamheden

5.1 Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Carpet Sign niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Carpet Sign gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de door Carpet Sign aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Carpet Sign niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Carpet Sign het recht te vorderen dat de aan Carpet Sign verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Carpet Sign heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Carpet Sign verrichte werkzaamheden.
5.3 Alle onkosten welke door Carpet Sign worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6; Transport

6.1Verzending van bestelde karpetten geschiedt op een door Carpet Sign te bepalen wijze en voor rekening en risico van Carpet Sign.
6.2 Carpet Sign is aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de karpetten geleden.
6.3 Niet geaccepteerde bestellingen worden door Carpet Sign voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7: Reclames/retourzendingen na transport

7.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de karpetten tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van Carpet Sign te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging.
7.2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Carpet Sign kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.3Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Carpet Sign dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt deze voor rekening en risico van Carpet Sign.
7.4 Indien de karpetten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7.5 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/garantie

8.1 Carpet Sign wijdt zich van zijn taak zoals van een bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Carpet Sign bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
8.2 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Carpet Sign tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 5 jaren.
8.3 Deze garantie geldt voor geconstateerde vroegtijdige slijtage ten gevolge van pooluitval door te geringe sterkte of onvoldoende verankering der garens. Beschadigingen ten gevolge van buitensporige mechanische krachten en/of krabbewegingen van huisdieren staan buiten deze garantiebepaling. Bij het aanmelden van een klacht dient een factuur van aankoop te worden getoond.
8.4 Klachten op poolaspecten bij aflevering: ondanks een gedegen eindkeuring van uitgevoerde produktie orders kan het voorkomen dat kwaliteitsaspecten bij deze keuring aan de aandacht zijn ontsnapt. Indien dan ook door de eindgebruiker bij de aanlevering/plaatsing van de karpetten, onregelmatigheden aan het pooluiterlijk of geleverde maten zijn geconstateerd dan dient deze hiervan onmiddellijk melding te maken en het karpet verder ongebruikt te laten.
8.5 Kleurafwijking op standaard: geringe kleurafwijkingen ten opzichte van het standaardstaal, kunnen voorkomen en dienen, indien deze binnen redelijke grenzen liggen, te worden geaccepteerd.
8.6 Poolomloop: met nadruk zij gesteld dat shading en soortgelijke optische effecten als gevolg van poolomloop nimmer grondslag kunnen zijn voor een klacht en derhalve niet in aanmerking komen voor vergoeding.
8.7 Carpet Sign staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8.8 Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van Carpet Sign – uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
8.9 De wederpartij verliest diens rechten jegens Carpet Sign , is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Carpet Sign tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade indien en voor zover:

  1. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructie van Carpet Sign strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (tapijten moeten liggend en in originele verpakking worden opgeslagen) van de afgeleverde tapijten door de wederpartij.
  2. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Carpet Sign gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
  3. Voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in gegevens, tekeningen e.d. die door of namens de wederpartij aan Carpet Sign zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd netto contant te geschieden.
9.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 respectievelijk lid 2 bedoelde termijn niet danwel niet volledig is betaald, zal de wederpartij na daartoe door Carpet Sign te zijn gemaand, gedurende de door de Carpet Sign bepaalde termijn verzuimt aan diens betalingsverplichting te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen vna gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillisementsaanvrage, betalen. De wederpartij zal terzake minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente.
9.3 Ter keuze van Carpet Sign kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
9.4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan is Carpet Sign bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Carpet Sign het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Carpet Sign behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren karpetten voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit ht betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die leveringen verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
10.2 Ingeval Carpet Sign een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Carpet Sign vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
10.3 De wederpartij is verplicht Carpet Sign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op karpetten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 11: Pand/warrantage

11.1 De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Carpet Sign kan alsdan terstond, zonder enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Carpet Sign op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

12.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt tussen de wederpartij en Carpet Sign gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins door de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 13: Wanprestatie/verzuim

Ingeval nakoming van datgene waartoe Carpet Sign krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Carpet Sign tot aan dat moment te voldoen.
13.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta-verhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Carpet Sign , diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld .
13.3 Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Carpet Sign in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Carpet Sign verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 14: Annulering /ontbinding

14.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikel-lid is overeengekomen.
14.2 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Carpet Sign daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Carpet Sign, de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt , tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Carpet Sign terzake.
14.3 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15: Toepasselijk Recht/bevoegde rechter

15.1 Op de tussen Carpet Sign en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
15.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, zij het dat Carpet Sign de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
15.3 Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Carpet Sign aan de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.